top of page
opened book on brown wooden table_edited.jpg

En svensk översättning av Synaxariet

Simonopetra.jpg
Projektet med att översätta det ortodoxa synaxariet till svenska kom i gång i slutet av april 2022 när en grupp svenska pilgrimer fick ett oväntat möte med en äldre munk i klostret Simonos Petra på berget Athos i Grekland. Under samtalet visade det sig att han är just den Hieromunk Macaire som på franska sammanställt det stora ortodoxa synaxariet som Guds Moders Bebådelses konvent på Halkidiki i Ormylia i Grekland publicerat i engelsk översättning. Det finns även på danska och på många andra europeiska språk.

Detta stora verk i sju volymer innehåller berättelserna om de ortodoxa helgonen och festerna som har fasta kalenderdagar. Följaktligen är den en oersättlig källa angående den ortodoxa kyrkans heliga tradition och ett avgörande viktigt komplement till vanliga kyrkohistoriska verk, som ofta beskriver den kristna kyrkans framväxt i mycket översiktliga termer. Det är bara i detta verk som de tidiga kristna martyrerna, apostlarna, eremiterna och jungfrurna och så vidare får framträda på sina egna villkor, såsom kyrkan såg dem från början och fortsätter att komma ihåg dem än idag.

Detta innebär att synaxariet bär vittnesbörd till både den heliga skrift och fädernas skrifter och uttrycker den kristna trons fullhet och katolicitet, det vill säga dess universella giltighet. Tack vare detta är det också en av de bästa allmänna introduktionerna till den kristna tron, speciellt för den som inte räds “mycken läsning” och är färdig att handskas med sådana utmaningar som dessa berättelser som genre kan ställa en inför. 

I sin bok “Evlogeite, A Pilgrim's Guide to Greece” från 2002 berättar nunnan Nectaria McLees om en sådan personlig utmaning. När hon läste helgonbiografin om H Nikolaus av Myra (Ca 270-343), som inspirerat till sagorna om jultomten, kom hon i tvivel angående det blivande helgonets vägran att som spädbarn dia på veckans traditionella fastedagar, det vill säga på onsdagar och fredagar. Eftersom detta stred mot allt hon visste om de allra yngsta, bad hon till Gud om upplysning. 

Efter ett tag, när hon började resa i helgonens fotspår i Grekland, kom hon i kontakt med den nutida martyren H Philoumenos av Jakobs Brunn (1913-1979) brors sondotter, också en nunna. Denna berättade att den blivande helgonmartyren och dennes bror, sedermera en igumen, också hade vägrat att dia som spädbarn på onsdagar och fredagar. Hon fick även kontakt med deras då kvarlevande moster som kunde bekräfta att hela byn hade utan framgång varit engagerade i försöken att få dessa två pojkar att dia (Evlogeite! A Pilgrims Guide to Greece. Maysville, MO: St. Nicholas Press, 2002, 22-23).

Utmaningen med dessa texter gäller alltså inte bara de ofta mycket kompromisslösa liv som skildras, utan kan också gälla andra detaljer som utmanar en sekulär verklighetsuppfattning. Rådet är att göra som moder Nectaria, det vill säga att inte börja med att förkasta berättelsen, utan att att istället be om upplysning och vänta i frid tills den kommer. I fråga om bevisbördan är det också det mest naturliga att konsultera den levande tradition som också gav upphov till dessa texter. 

Några smakprov från det kommande svenska synaxariet finns nedan:

Vad kan du göra?

Du kan stötta detta projekt antingen genom att bli en frivillig textredigerare, eller genom att donera pengar till den lön som vi betalar till f Mikael Fälthammar. I dagens läge arbetar han två dagar i månaden för att slutrevidera texter som en grupp frivilliga har förberett. Dessa har organiserat sig som en kurs vid Sankt Ignatios ortodoxa seminarium. I dagens läge (november 2023) har vi ca 50 % av texterna som behövs för en första publikation på svenska. Eftersom det totala antalet texter att översätta är enormt, över två tusen, vill vi gärna öka det ekonomiska anslaget.

 

Om du vill bidra som frivillig textredigerare kontakta gärna vår ordförande Johannes Pulkkanen på ordf@pilgrimsfonden.se 

bottom of page